אינדקס אתרים
הצג את לעניין כדף הבית הוסף / צרף למועדפים
אתרים בישראל
ג
אינדקס לעניין דף הבית אתרי ספורט מובילים בכל התחומים אתרי ספורט השקעות - שוק ההון - מניות -בורסות תיירות - דילים - מלונות - צימרים - טיסות לחול אתרים לילדים ולהורים - משחקים - לימודים - הורות הכירויות - אתרי הכרויות - אהבה ויחסים שימושון מחשבים ואינטרנט - מגזינים ומידע פרסום אתרים ליצירת קשר לחצו השוואת מחירים גג
אינדקס

  

טכנולוגייה אי אס די אן בזק ISDN how to install  fritz Pci How to install Tas 100

 

128 תוריהמב רבחתהל דציכ
ןגייחה יניפאמל סנכהל שי ,רתויב טושפ רבדה 98 סודניוב

properties םיניפאמ - ינמי ןצחל Dial up networking תשרל גויח - ילש בשחמה

אינטרנט מהיר בטכנולוגיית אי אס די אן

טכנולוגיה שרתים מהירים

(םירושיק יוביר) multi link תינושלב רחבנ ךכ רחא
תרש רפסמ תא אלמנו םיפסונ םינקתה ףסוה תא ןמסנ
רתוי הובגה רפסמב עיפומה םדומה תורשפאב רחבנו קפסה
רוחב פס 128

TJ Line 2 רוחבל שי םירושיק יובירב Tiger Jet םדומב . א
Tas 100 universul line1 / multi link = universal line 2
fritz avm isdn INTERNET multi link = avm isdn RAS

גלישה רחבת פס מהירה.טנרטניאב ושפחל וא !!! ןרציה קסידמ Msisdn 11 םשב ץבוק ןיקתהל שי 95 סודניוב
. ןגייחל seting רותפכ / תורשפא ףיסוי הז ץבוק
.95 ב תמייק הניאש 98 ב םירושיק יוביר תורשפא תא ףילחמ הז רותפכ

.תומדוקה תוארוהל המודב ךישמהל שי
. isdn / adsl / cablel(סודניוה תרושקת תא תיבשי רבדה ןכש Win 98 לע ןפואו םינפ םושב הז ץבוק ןיקתהל ןיא)


!!! דבלב ת/שמתשמה תוירחאב םה הז רתא תוארוהב תעצובמה הלועפ לכ ב.נ
תכרעמ בצממ תועבונה תולקת ונכתי תאז םע דחי ךא ,בר ןויסינ סיסב לע ןה תוארוהה
. !!! ה/עציבש תויועט וא (סודניוה) ת/שמתשמה לש הלעפהה


©תורומש תויוכזה לכ
הידמו גוס לכמ ירחסמ שומיש עצבלו קיתעהל/ םלצל ןיא
. רתאה לעבמ שארמו בתכב רושיא אלל

Lainyan© an2007/index.html">Lainyan©

isdn - adsl -analog -modem - learning computer