דילים בתיירות פנים וחוץ
,hhru,
כורסאות טלויזיה
אינדקס אתרים
הצג את לעניין כדף הבית הוסף / צרף למועדפים
1
ג
אינדקס לעניין דף הבית אתרי ספורט מובילים בכל התחומים אתרי ספורט השקעות - שוק ההון - מניות -בורסות תיירות - דילים - מלונות - צימרים - טיסות לחול אתרים לילדים ולהורים - משחקים - לימודים - הורות הכירויות - אתרי הכרויות - אהבה ויחסים שימושון מחשבים ואינטרנט - מגזינים ומידע פרסום אתרים ליצירת קשר לחצו השוואת מחירים גג
אינדקס
 
 
טנרטניאה תודלות

.תימלוע תרושקת תשרב םניב םירבוחמה םיבשחמ ףסוא :טנרטניאה והמ


הירוטסיה
.ןיערגה םויאו הרקה המחלמה ןדיעב עדימה תודיינל ןורתפכ דלונ טנרטניאה
םיבושחה יאבצה עדימה ירגאמש גואדל ךירצ היה יאקירמאה אבצה ,60 ה תונשב דוע ותליחת
.רחאו יניערג םויאל ןותנה דחא םוקמב תואצמיהבש ןוכיס תחת היהי אלו (רדוסמ רוזיפ) םירזובמ ויהי
.ןופלטה יווק תשר יבג לע בשחמל בשחממ ובש םינותנהו עדימה תרבעה - ןורתפה
.תשביה לש ינשל דחא הצקמ עדימה לש הלבוהה ןמז רוציקל םרת הז ןורתפ
.תוטלחהה תלבקל עדימה תא וכרצנש םישנאהו תונושה תוכרעמה לש on-line)) תמא ןמזב ןוכדע תורשפאלו
תואטיסרבינוא ,תונוש לשממ תויונכוס םג תשרב עדימ ףותיש לש תאז היגולונכטב ושמתשה ,ךשמהב
.תיתלשממ ,תירקחמ ,(Arpanet)תיאבצ - וזמ וז תוקתונמה תותשר רפסמ ויה הליחתב .דועו םילוח יתב ,רקחמ ינוכמ
1978 תנשב לחה תונושה תותשרה לש ללוכ רוביחכ טנרטניאה
Transmission Control Protocol Tcp/ip לוקוטורפ תאצמה םע
עדימ תשר ידכל תירבה תוצרא יבחרב תושורפ ויהש תונטקה תותשרה ןיב רביחו טרדנטסל ךפהש
.ןבל רוחש וא םיקורי םיכסמ עקר לע דבלב טסקט תורוש קר הריבעה התליחתב תשרה ,הלודג תחא

(םיימלועה םיבחר שיבכע ירוק תשר תסירפל - יומיד) world wide web - www - ירחסמה טנרטניאה 1992
טנרטניאל םיירחסמ םימרוג וסנכנ וז הנשב ,1992 ב ךרעל ותליחת םויכ םיריכמ ונאש יפכ טנרטניאה
תויורשפא ופיסוהו הרובעתה תוריהמ תא ורפישש תויגולונכט וחתופ ךכ םשל ,בחרה רוביצל ונפש
.דועו לוק ןנגוסמ טסקט תויצמינא םיטרס תונומת תללוכו הנשל הנשמ תחתפתמה תיפארג הגוצת לש
.םירתא ינוילימ תואמ אוה ןדמואה םויכ web ירתא 130 קר תשרב ויה 1993ב - תעדל יאדכ


םינש יפל טנרטניאה תווהתה טוריפ

.יאקירמאה אבצה לש הנגהה תקלחמ לש רקחמה תדיחי ב תשרה דוסי
(DARPA) Department of Defense's Advanced Research Project Agency

.. טנרטניא ןיא ,1960

.. טנרטניא ףא ןיידע ,1961


1962-1969 ןיבש תללוכה הפוקתה
תיאקירמאה הנגהה תקלחמ חוקיפב ARPA תונכוס ,תומדקומה 60 ' ה תונש
תשרה תא םדקל הנווכ ךות , ( Arpanet תארקנש ) לע יבשחמ לש הנטק תשר רוציל החילצמ
.תירבה תוצראב םירקוח ןיב

.אבצל האלמ הטילשב תרושקת תותשר לש הקולח לש רקחמ הליחתמ ד.נ.א.ר תרבח ,1962
,בשחמל בשחממ תרושקת יווק ךרד עדימ תונמ / תוליבח תרבעה אוה ירקיעה ןויערה        
.םוקמ לכמ תשרה ךותמ עדימ תולדל לכוי דחא לכו םניב "רבדל" םיבשחמל םורגיש רבד        
.תיניערג המחלמ דורשל הרומא וזכ רשק תשרש ןייצמ דאגנארטס רוטקוד,1964
.םיבשחמ ןיב יפותיש ןמז לש תשרל תכפוה הנטקה תשרה ,1965
.לדגיש טאנאפראל תונושארה תוינכותו תשרה רבדב םינושארה הדמעה תוריינ ,1967
.(תינושאר הרוטקטיכרא) הנכותו הרמוח תרזעב םיבשחמ ןיב תרושקת תריצי לש דויצל ןושאר רוד ,1968
.תירבה תוצראב תואטיסרבינוא 4 ןיב הנושארל רשקמ טאנאפראה ,1969

,טאנאפראה לש םינושארה ןכותה יתרש םירצוי ב"הרא לש םיסופמק עבראב םירקוח
.הטוי לש הטיסרבינואהו ,הרברב הטנאס ,U.C.L.A ,דרופנטסה לש רקחמ לש ןוכמ םירשוקמ

1970 - 1973

.ב"הרא לכב הלשממה לש רקחמ יזכרמו תואטיסרבינוא םירשקמה םיחראמ םיבשחמ/םיתרש 23ל לדג טאנאפראה ,1971
םיגולונכט םינקת תריציב הליחתמ ידיתעה טנרטניאה לש הנושארה הדובעה תצובק ,1972
.טנרטניאה לש התדלוה תא הרשפאש תשר ,לכל השיגל חותפ תשר הנבמ סיסב לע
.ינורטקלאה ראודה הדובעה תצובק לש ימינפ סוניכ ב הנושארל גצומ וז הנשב
. החלצה אוה טאנאפראה 1973
,םיקחורמ םיבשחמ ןיב םינותנ קולחל םינעדמל תתל בצוע הליחתבש יפ לע ףא
ילטגיד ראוד לש תילטיגיד הדמעל ךפוה טאנאפראה .תירלופופ יכה היצקילפאה השענ ינורטקלאה ראודה
םיפתושמ םינוידו םיטקיורפ תריצילו םירמאמו םירסמ תפלחהל םירקוח שמשמו תוריהמב רדשמה
. ידדה רקחמ לש םיפתושמ םינוידו םיטקיורפ תריצילו

1974 - 1981
.טאנאפראה לש הנושארהו תירחסמה הסריגה ,טאנאלאט תא םיחתפמ Newman & Bolt, Beranek
םוי םויה ייחב םיבשחמ תשרב ןומטה ירחסמה שומישל םינושארה םיזמרה םירצונ טנפראה תשר תלידג םע
תיאבצ רקחמ תכרעמ לש סיסבמ עונל ליחתמ טאנאפראה . תרהבתמו תכלוה טאנאפראה לש תירחסמה הסריגה
.םיפסונ םישומישל

.הנגהה תונכוס יידיל תרבוע טנרטניאה תרושקת תכרעמ ,1975

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). ה לוקוטורפ ,1978
.םויה םיריכמש יפכ טנרטניאה תרושקיתל תיתשתה תא הווהי אוהו וילותיחב אצמנ

ןיוולאב ביטסו ,סכוד הטיסרבינוא ירגוב םידימלת ינש ,Jim Ellis ו Tom Truscott 1979
.NewsGroups תונושארה ןוידה תוצובק תא םימיקמ הניילורק ןופצ לש הטיסרבינואב
,תשרה לע רבדל ידכ הלא ןויד תוצובקל םיפרטצמ םלועה יבחר לכמ םישמתשמ
.םירחא םיאשונ יפלאו תד ,הקיטילופ
.םימי 20 לכ ךרעב ףסונ שדח תרש .םיחראמ םיתרש 213 הנומ טאנאפרא ,1981

1982-1987
.' טנרטניא ' גשומב ינושאר שומיש ,1982
TCP/IP ה תא רצויש תווצב םיירקיע םירבח םה Vint Cerf ו Bob Kahn
.טנרטניאה תשר לש סיסבה תא הווהמ TCP/IP ה לוקוטורפ
טנפראה תא הביכרהש הביצי אלה םיבשחמה תותשרל םרגש לוקוטורפה דוסיי םע דלונ טנרטניאה השעמל
.הקזח תחא תשרל ךופהלו תחא הפשב דחי רבדל

,תובר הצק תודיחי לש בצמ רצונ .בשחמינימה תוישעתו ישיאה בשחמה תוריכמ לש םובה םע 80 ה תונש עצמאב
טנרטניאב שמתשהל םיליחתמ םידיגאת הנושארה םעפב ,טנרטניאל ףרטצהל תורבח הברהל ורשפאש
.םהלש תוחוקלה םעו ינשה םע דחא רשקתהל

.טנרטניאה לש תימלועה הפשה תימשר השענ TCP/IP לוקוטורפ 1983

."Neuromancer"ולש ןמורב " סייפסרבייס " גשומה תא הנושארל עבוט ןוסביג םאילוו 1984
.1,000 ה תא רבוע טנרטניא לש םיחראמה םיתרשה רפסימה

תואטיסרבינוא הברהב םייח קלח וישכע תושענ ןוידה תוצובק ,1985
.דבלב ילאוטקט ןיידע טנרטניאהש רוכזל שי

.10,000 ה תא רבוע םיחראמ טנרטניא יתרש לש רפסימה ,1987
.הרצונ unleashed הנושארה טנרטניאה תעלות ,1988

1988 - 1990
.ילטיגידה םלועב ןוחטבו תויטרפל הגאד םג הליחתמ לבא ,תרושקתל יתוהמ ילכ אוה טנרטניאה 1988 דע
.םירצונ "תינורטקלא הצירפ " ו " רקרק " " ,רקאה " ומכ ,תושדח םילמ

" טנרטניאה תעלות" היורקה תינודז תינכות רשאכ 1988 רבמבונב יטמרד ןפואב תושחמומ ולא תושדח תוגאד
.ולוכ טנרטניאה לש 60,000 ה ךותמ םיחראמ םיבשחמ 6,000 כ תינמז הליפה

.(CRNET ) תעלות גוסמ רקיעב תוינודז תופקתהמ תועבונה תויעבב לופיטל םוריח תווצ תמקומ ,1988
.100,000 רבוע טנרטניאב םיחראמ םיתרש לש רפסימה ,1989
.300,000 רבוע טנרטניאב םיחראמ םיתרש לש רפסימה ,1990
! World Wide Web -W.W.W היוניכו הדלונ תירחסמה תימלועה טנרטניאה תשר ,1991

1991 -1993
.תירחסמ תשרב היופצה העונתה לשב תויניצר תויעבל םיפצמ טנרטניאב שמתשהל םיצורה םידיגאת
.תשרב ירחסמ שומיש רשאמ טנרטניאה לש הרדישה טוח הוויהש יעדמה ףוגה תאז םע

Mark MaCahill םיבשחמה תנכתמ תושארב תווצ ,הטוסנימ לש הטיסרבינואב 1991
"gopher ,רפוג " םשב העודיה היצקילפאל הסריגה תא ררחשמ
םיצבקו ךמסמל ךמסמ ןיב תוירושיק Link - כ םויה עודיש המב תשמתשמה
.רושיק לע תחא הציחלב י"עישפוח ןפואב טנרטניאב םישמתשמל קלוח רפוג

1989 תנשב ליחתהש טקייורפ שמממ ייל סראנראב םיט 1991
.םויה דע םירתא םיבותכ הבש (Http-Hipper Text Transsmition Protocol ) טסקט רפיהה תפש תא רצויו
תולקב טנרטניאב תולוקו ,תונומת ,תובצועמ םילמ בלשל תלוכיה תא תנתונש הפש
.םהלש עדיב םלועה לכמ םישנא ףתשל דחא לכל טעמכ םיברל תרשפאמו .םילילמת דבעמב הביתכ ומכ
,WWW וא World Wide Web-כ רתוי רחואמ עדונ טסקטרפיהה םזימ
.תובר טנרטניא תובותכל תמדוקש תמודיקה

the National Center for Supercomputing Applications) NCSA דימלת לש םיתנכתמ לש הצובקו ןאסירדנא קראמ 1991
.ררולפסקאו פייקסטיינל סיסב ךשמהב הווהתש הקיאזומל ארוקו תימלועה טנרטניאה תשרל יפרג ןפדפד חתפמ
.שדוחל םיטייב ןוילירט 1 רבוע BackBone טנרטניאה לש הרדשה טוח NSF לע העונת ,1991
.634% לש יתנש לודיג טנרטניאהמ עובק קלח םה םיחראמ םיתרש 1,000,000 מ רתוי ,1992
. טנרטניאה ךרד םייקתמ ןושארה ואדיוו וידואה עפומ   
.תישפוח הגשהל ןתינ טנרטניאה תשר לש יפרגה ןפדפדה ,קיאזומ ,1993

.ןושארה ירחסמה ןפדפדה תא ררחשתש פייקסטנ תרבח תא םימיקמ קראלק םיגו ןאסירדנא קראמ ה ,1994
.טנרטניאה ךרד השענ רחסמו שדוחל םיטייב ןוילירט 10ה תא תרבוע ב"הראב טנרטניאב העונתה
.תוינכתו תויפארג תוגוצתל תופסונ תויצקילפא תרצוי ,הווא'ג תונכתה תפש ,1995
סובולגה תא הסכמ טנרטניאה .ןיילנוא חראמ ןוילימ 10 טעמכ ,1996
.תוירוטסיה תורעה אלא ןניא טנרטניאה לש ותדיל תאואיבהש אבצה לש תויגטרטסאה ,הנש 25 ולש גגוח

.טנרטניאל םירשוקמ םישנא ןוילימ 40 ךרעב וז הנשב ,1996
.טנרטניאה לש םיירחסמה םינוינקב םירבוע $דראילימ מ רתוי וז הנשב
.קטייהה לש םיעיקשמה ינעב פייקסטנ ומכ תורבח לש םכרע תא הלעמ טנרטניאו
.ןוילימ 10ל עיגמ םיחראמ בשחמ רפסימה .טנרטניאל םירשוקמ וישכע םלועה ביבסמ תוצרא 150 טעמכב םישמתשמ 1996

הרקה המחלמה תחת םויקו תודירש לש טפסנוקו גשוממ לדג טנרטניאה ,םינש 30 ךותב
.עדימ לש הדרטסוטואל התוא הוושמה טפסנוקל ,ןיערגה םויא תחת הרבחל הנכס הנשי וב
,םלועה יבחרב םישנאו תורוחס לש ןמז תרצק העונת ורשפיא הרשע עשתה האמה לש תובכרהש םשכ
.םוקמ לכמו םוקמ לכל תמא ןמזב עדימ תעונת לש הכפהמ ךותל ונתוא חקול טנרטניאה
.םייח ונחנא ובש םלועה לע עיפשמה קומע ןפואבו

2000 ה תונש
בחרה ספה ןדיע םע
םירסמ לש תמא ןמזבו תינוויכ וד הלבקו החילש תויורשפא םע ,הבחר תינורטקלא הירפס הווהמ טנרטניאה
.אלמ ךרואב םיטרסו וידר םיללוכה ,ואידוא ,ואדיו ,םיקחשמ םיצבק לש
.םלועה לכמ תוגלוק םע ץעייתהל טנרטניאב םישמתשמ םילוחו םיאפור
peer to peer הצק ישמתשמ ןיב תורשקמה תונכותו םירתא תרזעב בשחמל בשחממ םירבוע הקיסומו םיטרס
.טנרטניאה לע תססובמה המלש תוברת תרצונו טנרטניאה ךרד ךורצלו רוציל רשקתהל ליגרש לדג שדח רוד


2003
.הדנקב עצובש הירוטסיהב ןושאר יטובורלט חותינל תיתשתכ השמיש וקסיס לש תמדקתמ IP תשר
,תועבצא תעונתו דיה ףכ קרפ ללוכ ,חתנמ אפור לש די קיודמב תוקחמה תועורז שולש לעב טובור
.מ"ק 400 לש קחרמב זפשואש הלוחב היפוקסרפל חותינ עצבל חתנמל ורשפא
ההובג תונימא תלעב IP תססובמ תרושקת תשר לש התמלשה רחאל רשפאתה ירוטסיהה חותינה
.הדנק ,וירטנוא תנידמב םילוח יתב ינש ןיב הסרפנש

,םיריעזה םיחותינה םוחתב םש עודי החמומ ,יראוונא ןרהמ ר"ד חתינ 28.2.03-ב
םשמ םירטמוליק תואמ זפשואמ היהש הלוח ןוטלימאה ריעב ףזו'ג טנס םילוחה תיבב
.ייב 'תרונ ריעב םילוח תיבב
הדנק לב תרבח לש IP-ה תרידש תועצמאב לעפש דחוימב ןנכותמ טובור ליעפה יראוונא ר"ד
.םילוחה יתב ןיב הרשיקש
רשפאתהש חותינה עוציבב ימוקמ חתנמ-אפורב עייתסה יראוונא ר"ד
.וקסיס תרצותמ (( VPNE virtual private network enterprise-ה תשרל תודוה

:ךכ דבע יטובורלטה חותינה
ויתועבצאו ודי ףכ קרפ לש תועונת וריבעהש םירוסנסל הרבוח יראוונא ר"ד לש תחתנמה ודי
חותינה תא עציבו ודי תודונת תא טלק רשא קחורמה טובורל הדנק לבו וקסיס לש IP-ה תשר תועצמאב
.חותינה עוציב תעב טובורה תלועפב תשרה תועצמאב הייפצ ךות

הגשוהש תיאופרה ךרדה תצירפש רמא הדנק וקסיס אישנ ,דרלא לופ רייפ
,םירקי םייאופר םיבאשמל השיג םלועב םוקמ לכב םילוחל רשפאת וקסיס לש תרושקתה דויצ תועצמאב
הלוח לכל תשרה תועצמאב עיגהל ולכוי ,םימיוסמ םיחתנמ וא םיחמומ" .יפרגואיגה םמוקימב תולת אלל
.דרלא רמא ,"חתנמה טובורה לש הצקה דויצ םע תא קיזחמש םילוח תיב לכבזפשואמ
,IP תייגולונכט םוחתב תיתועמשמ תיגולונכט ךרד תצירפ וזש רמא הדנק לבב אישנ ןגס ,ןייטס יוורה
,הנימא תשר תיתשת תועצמאב התעמו ,תויקסע תורטמל םינותנ תרבעהו תרושקת יעצמאכ התע דע השמישש
,םיחותינ ומכ בר קחרממ תיטירק תיזיפ תוליעפ התועצמאב םשייל ןתינ ,לודג ספ בחורו ינשדח הצק דויצ
.דועו היירכ ,םינכוסמ םירמוח רוטינו לופיט


ןאכ וצחל טנרטניאו בשחמ יאשונב םירמאמל הרזחל

©תורומש תויוכזה לכ
הידמו גוס לכמ ירחסמ שומיש עצבלו קיתעהל/ םלצל ןיא
. רתאה לעבמ שארמו בתכב רושיא אלל

דומעה שארל הרזח
-