אינדקס אתרים
הצג את לעניין כדף הבית הוסף / צרף למועדפים
11
ג
   
לגוג תופמ - ןומוגרת - ריווא גזמ  - ראוד תקידב  - $ עבטמ ירעש - הנש חול    
אינדקס אתרים תפריט אינדקס לעניין דף הבית אתרי ספורט מובילים בכל התחומים אתרי ספורט השקעות - שוק ההון - מניות -בורסות לוחות / מכרזים - דירה -רכב - דרושים - יד שניה תיירות - דילים - מלונות - צימרים - טיסות לחול אתרים לילדים ולהורים - משחקים - לימודים - הורות הכירויות - אתרי הכרויות - אהבה ויחסים שימושון מחשבים ואינטרנט - מגזינים ומידע פרסום אתרים ליצירת קשר לחצו השוואת מחירים
אינדקס
 
  

lainyan.co.il

מהירות גלישה בפס רחב ISDN/  ADSL        

!!!ADSL םע דובעל ץלמומ 2000 - תנשמ הנשי היגולונכט :הרעה how to install  fritz Pci How to install Tas 100

(Intergrated Services Digital Network) - ISDN

הינופלט - המדקה
רוקמב הננכות תירוביצה הינופלטה תשר תיתשת תא םיוווהמ תשוחנה יווק
.ץרה 3400 לש בצקב דבלב לוק יססובמ םיתוריש תרבעהל המרופטלפכ
.םיגולנאה םימדומב שומיש י"ע יגולאנא תואב םינותנ תרבעהו סקפה יתוריש םג ופסונ ןמזה םע
ריהמ בצקו חפנב םינותנ תרבעהל ךרוצ רצונ ןמזה תוברב
.תילטיגיד הרוצב תותוא תרבעהל תויגולנכט וחתופ ךכ םשל

ISDN ןא יד סא יא תייגולונכט תטיש
םישער לע תורבגתהל םרוגה רבד ,תילאטיגיד הרוצב תואה רבעומ הב הטיש הנה ISDN
.( ןופלטה יווק ינש תא ךרוצה רבד ) K128 לש השילג תוריהמל דע ןופלטה וק לש יברמ לוצינו
DSS1 EURO ISDN יפוריא ןקתב םילעופ ISDN יווק ץראב
.(סיטרכה תנקתה
תעשב תאז רידגהל שי םימעפל)

?ISDN תטישב שולגל ידכ ךירצ המ
199 קזבמ ןימזהל ןתינ ותוא ISDN וק לעב תויהל חוקלה לע
תילטיגידההרמהה תעצבתמ הב אספוקה יהוז -ריקה לע NT תספוק ןקתות חוקלל
.( ןא יד סא יא יווק ינשל דדוב וק לש
לגוסמה םדומ ןיעמ ןא יד סא יא סיטרכ בשחמב ןיקתהלו שוכרל חוקלה לע ,ףסונב
.ותושרבש ןא יד סא יא ה וקל תילטיגידהתורשקתהה תא רוציל

ISDN וק
.ףסונ רפסמו וק לבקמ אוה ןא יד סא יא וק ןימזמ חוקלשכ
. ילאטיגיד וקל יגולנא ה וק תא רימהל הדיקפתש NT תספוק תנקתומ ריקה לע
תנמוסמןהילעמו ISDN ה יווקל תואיצי ןהש לאמש דצב םייתש תואיצי עברא הספוקל
. בשחמבש ISDN ה סיטרכמ אצויש טוחה תא םירבחמ םשלsuper isdn תואה
םיליגר םינופלטל תויגולנא תואיצי יתש הספוקה לש ינמיה דיצב .דחוימ ISDN ןופלט וא
.םיגולנא םימדומ וא

ISDN םדומ סיטרכ
תריצי תא בשחמל רשפאמה ,דחוימ סיטרכ והז
.(םיינוציחו םיימינפ םיסיטרכ םימיק ) ISDN יווק לומ תילאטיגיד הרוצב תרושקתה
,Kbit 64 לש תוריהמ דע איה (םיינשהמ דחא וקב שומיש י,"ע) הצופנה שומישה תוריהמ
וקהמ קלח ש ןוויכ הלופכ הניא תוריהמה 128K תלועפב ) ,הינשל K14 לש הדרוה בצק
.(ומצע וקה לש ימינפ דוביעו המירזל "ךלוה"

סיטרכה תנקתה
סיטרכ לכל ,תשר סיטרכ תנקתהל המודו ליגר םדומ תנקתהמ רתוי תבכרומ הנקתה
.ןרציה י"ע תוקפוסמה תוארוהב היוצמה ולשמ הנקתה תרוצו תורדגה

:םיבלש ינשב תישענ הנקתהה

רביירדה לש ותרדגה ךות בשחמה י"ע הרמוחה יוהיזו ומצע סיטרכה תנקתה בלש.1
!!!דבלב ןרציה י"ע קפוסמה
סיטרכב שומיש :ןוגכ תורדגה רפסמ לבקנ סיטרכ לכב םדומכ שומישל סיטרכה תרדגה.2
ןגייחבש אדוול בושח ,ןכל ,128K ו 64K תוריהמל ISDN םדומכו יגולנא םדומכ ,סקפכ
.הנוכנה הרדגהה תאצמ
נ

םיסיטרכה בורל ףתושמה

. ךומנה רפסמה םע תמויסה ילעב ולא תא ( םייק םא ) רוחבל שי םדומ תורדגה רפסמ ואצמנ ןגייחב םא
.(םיפסונ םינקתה תפסוהב קר רידגנש) TJ line 2 אלו תועצמאב רשקתמב TJ line1 :אמגודל

         -םיבושח םיללכ-

. סיטרכה לש האלמ הנקתהב ךרוצ שי ,שדחמ סודניו תנקתה לכב 1
.הלעמו 2 םויטנפ םימאות םניאו יצחו הנש ינפל ורכמנש תומיוסמ תורדסמ םיסיטרכ םנשי 2
.םיינוציח םיסיטרכב קר שמתשהל ץלמומ שוטניקמו םיאשינ םיבשחמל 3
.סקפ תנכות ללוכה ידיס םע קר תונקל יאדכ PCI ץירפ גוסמ יראלופופ םדומ 4
.Win fax 9 םע דובעל ץלמומ םישדח םיסיטרכל סקפ
.סקפ טפוסורקימ םע סקפ חולשל תורשפא ןיא םינשי םיסיטרכל 5
.EXCHANGEל רושיק הכירצמ 95 סודניוב קר תדבוע סקפ RVS תנכות 6
.(דבלב ידיסב) ןרציה י"ע תפרוצמה סקפ תנכות ללוכ אוהש סיטרכה תיינקב אדוול יאדכ 7
. בשחמהמ םתאצוה ךרוצ אלל ISDN יסיטרכ ןיקתהל ןתינ 8
(למשחה עקשמ בשחמה קותינ רחאל) סיטרכהתא איצוהל ץלמומ ,תחלצומ אל הנקתה לש הרקמב 9
.(תומדוק תורדגה קוחמל שי ותאצוהל םדוק) םיללכל םאתהב ןיקתהללו בוש וסינכהלו
.ןרציה י"ע ףרוצמה רביירדה םע וניקתהל שיו ומצעב סיטרכ ההזמ וניא 95-98 סודניו 10


ןאכ י/צחל םיפסונ םירמאמל

©תורומש תויוכזה לכ
הידמו גוס לכמ ירחסמ שומיש עצבלו קיתעהל/ םלצל ןיא
. רתאה לעבמ שארמו בתכב רושיא אלל

            

ISDN isdn tecnology telephon digital network