דילים בתיירות פנים וחוץ
העברת דירות
כורסאות טלויזיה
אינדקס אתרים
הצג את לעניין כדף הבית הוסף / צרף למועדפים
1
ג
   לארשיב ינורטקלאה רחסמה
םיסקדניא
םיצלמומ םיתוריש
lainyan.co.il

לארשיב ינורטקלאה רחסמה

לארשיב תיטסיטטסה הדידמה תייעב
תלבוקמה תיטסיטטס הקידב תכרעמ לש רסוחמ םויכ לבוס ילארשיה טנרטניאה
תיטסיטטס המכסה אוצמל השק ,ןכל ,חטשב םינושה םיטנסרטניאהו םירתאה בור לע
ליבומה רתאכ walla רבדב המכסהה טעמל ,יטנרטניאה רחסמבו תשרב העונתה רבדב
: ןוגכ םימרוג לע ץראב םינותנה םיכמסנ תאז לכב .תוסינכה רפסמב ץראב
רשא גציימ םישלוג םגדמ י"ע השילג רקס עוציבל ןעוט רשא ילארשי גניטיר רתא סרית
.רתאה י"ע םיחתונמו םיחקלנ םהיבשחמב השילגה ינותנ
תושקבה ינותנו תירבעב שופיח עצבל םניח תנכות בולישב רשפאמ רשא רתא סקטנ
תיקלח םימסרופמ םויהל ןוכנ םינותנה .תויטסיטטס תואצותל םיחתונמ וכרד תורבעש
. הרבחב ףתושה ץראה ןותיעב
םירתאה תא גרדמו םלועב םינוש םירתאב הרובעת תוקידב עצבמ רשא יאקירמאה הסקלא
.םינוש םירטמרפ פ"עםירצומה גוס
,תונכות ,םיקסיד ,םירפס ומכ ןוכיס ירסח םירצומ ביבס תססבתמ םלועה לכב ומכ הינקה ץראב
.םייתיב למשח ירצומ ףא הנורחאלו םיבשחמ
רצומה תרכה לע בורל תססובמ ןכרצה י"ע הטלחהה תלבקש ונה ולא םירצומ לש טלובה ןייפאמה
.הטושפו הרצק הרוצב רצומה טרפמ תרבעה תלוכיו ולא םירצומ לש בורל ךומנה ריחמה

ריחמה תייעבו ןכרצה ךוניח
םדקמכ טנרטניאב לוזה ריחמה תרדחה י"ע הארנכ איה ילארשיה ןכרצה לש וכוניחל ךרדה
,תינופלט הקסעה תריגס ,ןיפילחל וא ,יארשאה סיטרכ תריסמבש "ןוכיס"ה תא הוושש
.ןופלטה ןובשח תועצמאב וא רבח יסיטרכ ךרד בויח
ךומנ ינורטקלאה רחסמה ףקיה דוע לכש איהו תילגעמ היעבב תלקתנ לוזה ריחמה תייגוס
.טנרטניאל ץוחמ םהלש השקה קושב עגפיש טנרטניאב לוז ריחמ תתל םיציפמהםידחופ
תיקווישה םכרד ףוסב םיאצמנש םימגדב טנרטניאב תובר םימעפ לקתיהל ןתינ ןכל
.(תיבמופה הריכמה ירתאב דוחייב תואיצמ ןכל אוצמל ןתינ) םיאלמ לוסיחמ קלחכ םירכמנ השעמלו


תורש תמר
תוריכמב ץראב ונלגרוה הל תורשה תמר ונה וילע רבגתהל שיש ףסונ םוסחמ
הינק לש תוברת תמייק ב"הראב דועב .תיבה חתפל דע הלבוה תושרודה
רצומה תעגה עמשמ ההובג תורש תמר ךות ןופלטה ךרד וא םיגולטק ךרד
תורש תמרל ונלגרוה אל ןיידע ץראב ,חוקלה לש ותיב חתפל דע ןמזבו
. תלדה חתפל דע הריכמ לש ההובג תונימאו

תונימא
ירוחאמ תדמועש הרבחהו ףוגה לש ןוחטיבה תא שפחמ ץראב טנרטניאב שלוגה
ןכל ,ילאוטריוה ןוינקה
םיפוג ףותישב םה טנרטניאב םיירחסמה םימזימה בורלש תוארל ןתינ
םילכה תא דימעמש ימ לש דצהמ ןהו םירכומה לש דצהמ ןה םילודג
הנוקה ססבתמ ףסונב .םזימל תופתושה טנרטניאה תורבח ירק םיירחסמה
.רתאב םימדוק םיצורמ תוחוקל לש תוינק לע ינושארה

ךרדה וז הצורמ חוקל
.יארשאה סיטרכ תריסמב ןכתסי הנוקהש ידכ דואמ יביטקרטא תויהל ריחמה לע.א
.הרורב הנומת + םיקיודמ םיינכט םיטרפו םגדה רפסמ- רתויב טרופמ תויהל רצומה לע.ב
.הסומע הקיפרגמ םיעבונה םיבוכיע ילבו טושפ תויהל רתאה לע.ג
םיפדה רפסמב חוקלה תא תואלהל ןיא ןכל ,ןלצע חוקלה ,הריהמ איה הינקה טנרטניאב.ד
.תשרב הינקה ןמזב הובג סננוסידב אצמנ אוה ךכ םג ,ומצע רצומל ךרדב םימידקמה
םיטרפהו רצק רתויש המכ היהי ספוטהש ףידע ןכל ינלבס תוחפ חוקלה : ספוטה בלש.ה
. המצע הינקל קרו ךא םיטנוולר תויהל םיבייח םישרדנה
יטרפ תא רסומ אוהש ינפל (תוינקה לס ךס ) הלוכ הקסעה תולע תא חוקלל תוארהל שי.ו
.סיטרכה
תתל שי ףסונב טנרטניאב יארשאה סיטרכ תריסמבש "הדרח" ה תייעב לע רבגתהל ידכ.ז
. הקסעה תריגסב רוזעיש ישונאה הנעמה תורשפא תא חוקלל

ףוסבל םינוק אל לארשיב ינורטקלאה תוינקה לס יאלממ 70%מ הלעמל תוקיטסיטטס יפל
סיטרכ תריסמבש ךרוצה איה תירקיעה הביסה רשאכ ,לסה יולימ רחאל הינקה תא םישטונו
!!טנרטניאב יארשאה


החלצהל סיסבכ תורישה - קסעה לודיב
ןימזהל לוכי אוה םהמ םיקסעה ןווגמ תא תוריהמב ןוחבל לוכי חוקלה טנרטניאבו תויה
תורשפא עמשמ ,תורשה תמר לע (ריחמל רבעמ) ססבתי דיתעב לודיבה .רצומה ותוא תא
רצומה תומלש ,חוקלה םע אלמה םואתה תמר ,הקפסאה ידעומ ,ריהמה ינופלטה הנעמה
.הינקה רחאל תחטבומה תוירחאהו
תמרו קסעה לש תיטסיגולה העקשהה לע ססבתת ב"הראב ומכ תידיתעה העקשהה ,ןכל
.בחרה רוביצב רובצי אוהש תורשה תונימא
תונויסינו תוצלמה לע טנרטנאב ססבתי תוחוקלה לגעמ לש ינושארה רוזחמה ,םוסרפל רבעמ
לוז ריחמו תוחנהכ ףסומ ךרע חוקלל תתל יאדכ ףסונב ,םיינושאר תוחוקל לש םיחלצומ
.ותיבל הבורקה תונחה תמועל

פ לייא


ןאכ וצחל טנרטניאו בשחמ יאשונב םירמאמל הרזחל

©תורומש תויוכזה לכ
הידמו גוס לכמ ירחסמ שומיש עצבלו קיתעהל/ םלצל ןיא
. רתאה לעבמ שארמו בתכב רושיא אלל

israel ecommerce לארשיב ינורטקלא רחסמ

דומעה שארל הרזחל וצחיל