אינדקס אתרים

בשחמב םינותנ תרבעה יבצקו ןוסחא יחפנ

0 וא 1 גציימ טיב BIT
.בושיח ןויצל 1 וא 0 םייוצמ הב תיראניבה הרוצב תישענ בשחמב הלועפ וא בושיח לכ
.תויסיסבה הדידמה תודיחי םה תמא 1 ו רקש 0 ה תא םינייצמה םיטיבה
0 =םרז ןיא בצמו 1= םרז שי םהב םיגול םירעש ידי לע תדבוע דבעמה תרוטקטיכרא השעמל

8bit = טייב/BYTE
1 ו 0 לש ףצרמ השעמל םיבכרומ בושיחב בשחמה תא םישמשמה םירניבה םירפסמה
1bitx8 טיב 8 השעמל אוהש טייב ה איה בושיחל האבה הדיחיה רשאכ

1024bytes= טייב וליק/ KB
רמואש המ 10 תקזחב 2 יראניבה בושיחה יפל אוה טייב וליק
(1024x8) 1KB=1024byte =8192bit

1024Kbytes= טייב הגמ /MB
1MB=10248x1024kb = 1.048576x8 bytes=8.833608bits

1024Mbytes = טייב הגיג/ GB
1024x 1024kb x 1024bit= 1073.741824bits


? םינותנה לש ( האלעה / הדרוה ) הרבעה תוריהמ תא םיבשחמ דציכ

טנרטניאהמ דירוהל לגוסמ םומיסקמב ילש םדומה המכ דודמל םיצור ונא חיננ םא תואלהל אל ידכ
.תורחא ןורכנס תויעבו ןופלטה וקב תוערפה ויה אל םא
.(אספוקה לע בותכ ךכ) הינשל םיטיב וליק Kbit 56 םינותנ תרבעה בצק לעב םדומ לע חוודמ ןרציה

ןושאר בלש
1024 ב הלפכה י"ע םידדוב םיטיבל םיטיבוליקמ ןותנה תא ךופהא
1024*56 = 57344bit

ינש בלש
Bytes םיטייבה רפסמ תא דודמל ידכ 8 ב האצותה תא קלחא
bit :8 = 7168 byte 57344

ישילש בלש
.1024 ל הקולח י"ע לעופב םיטייב וליקה KB רפסמ תא בשחא
KByte7 = 1024 : Byte7168

טנרטניאב םיקקפ ןיאו ךירצש ומכ ןקתומ םדומה וקה לע םישער ןיא סמוע אלל רתאה םא עמשמ
.הינשב (םיצבק יקלח) םינותנ לש טייבוליק 7 דירוהל רומא ינא

kb7 דירומש םדומ לש בצקה יפל MB 1 ץבוק לש הדרוה בושיח
טייב הגמ דחא MB 1לדוגב אוהש ןיוצמ דירומ ינא ותוא ץבוקה לעו רתאב ינא םא
הינשל 7Kb לש םדומב דירומ ינא םא עמשמ kb1024 לעמ בושיחה יפל רבודמ השעמל זא
7 ל טייב וליקל ותכיפה רחאל ץבוקה לדוג תא קלחא זא
.ץבוקה תא דירוהל חקייש תוינשה רפסמ תא לבקאו

..הדרוה ןמז (בורקב) תוקד 2.5 = תוינש 146 תוקדב . (בורקב) תוינש 146= 1024:7
.תוערפה ןיא םא בורקב תוקד 25 ב דרי הגמ 10 לש קחשמ הזכ םדומב עמשמ
בושיחב תחקל שיש רבד תיברמה תוריהמב םעפ ףא ליחתמ וניאו הצואת רבוצ יגולנא םדומש ןייצל שי ב.נ


תונוש תויגולונכטב םינותנ תרבעה תויוריהמ

היגולנטה גוס

לעופב תוריהמ

םיטיבב

KBב הדרוה תוריהמ

14.4 Modem 14.1
14,400
= 1.8 תילאמיסקמ תוריהמ
וק ישער רחאל

28.8 Modem

28.1

28,800

=

3.5 תילאמיסקמ תוריהמ
(1998 רוציי תנש) וק ישער רחאל

33.6 Modem

32.8

33,600

=

4.1 KB ב תילאמיסקמ תוריהמ
וק ישער רחאל

56K Modem

52.7

54,000

=

6.6 KB ב תילאמיסקמ תוריהמ וק ישער רחאל

ISDN
Intergrated Services Digital Network

64

65,536

=

7.8 (דדוב ץורע ISDN)

ISDN

128

131,072

=

15.6 םירפסמ / םיצורע ינשב שומיש

iDSL

144

147,456

=

18.0 (DSLב רתויב ךומנה שומיש)

CableModem/ADSL

256

393,216

=

32.0KB
CableModem/ADSL 0.5/ 500
512,000

=

64.0KB

CableModem/ADSL

750

786,000

= 93.75KN (ץראב תיראלופוה ADSL רוביח תוריהמ)
ADSL-Asymmetric Digital Subscriber Line 1.5
1572000
187.5KB
T-1/D1 1.544 Mbps 1,619,001 = 197.6 KB

MAX -ADSL

8 Mbps

8,192,000

=

1000.0 (תילמיסקמה ADSL רוביח תוריהמ
(תיטרואת) חטש תוערפה אלל)

VDSL-Very High Speed DSL

13 Mbps

13,631,488

=

1.6 MBps (רתויב הכומנה תוריהמב VDSL -)

T-3/D3

45.4 Mbps

47,605,350

=

5.7 MBps

MAX-VDSL

52 Mbps

54,525,952

=

6.5 MBps (רתויב ההובגה תוריהמב VDSL -)

םינותנ יצבק לש םיחפנו םילדג

b - bit B - Byte KB - Kilo Byte MB - Mega Byte GB - Giga Byte

1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8,192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8,388608
16777216
33554432
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
2147483648
4294967296
8589,934592
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1,048576
2097152
4194304
8388608
16777216
33554432
67108864
134217728
268435456
536870912
1073,741824


0.51
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1,024
2,048
4,096
8,192
16,384
32,768
65,536
131,072
262,144
524,288
1,048,576
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1,024


1

בשחמב םינותנ תרבעה יבצקו ןוסחא יחפנ


דומעה שארל הרזח