אינדקס אתרים - אתרי אינדקס לחצו לחזרה לדף הבית חזרה לדף הבית ספורט - אתרי ספורט לוחות - מכרזים - רכב - דירות - יד שניה כסף - שוק ההון - ניהול משק הבית אתרי תיירות - דילים אתרים לילדים
  

lainyan.co.il

 

ISDN modem/כרטיס אי אס די אן        
!!!ADSL םע דובעל ץלמומ 2000 - תנשמ הנשי היגולונכט :הרעה how to install  fritz Pci How to install Tas 100
(Intergrated Services Digital Network) - ISDN

ISDN ןא.יד.סא.יא יסיטרכב לופיטה ךרדו םינייפאמה

סיטרכה תנקתה
סיטרכ לכל ,תשר סיטרכ תנקתהל המודו ליגר םדומ תנקתהמ רתוי תבכרומ הנקתה
.ןרציה י"ע תוקפוסמה תוארוהב היוצמה ולשמ הנקתה תרוצו תורדגה

:םיבלש ינשב תישענ הנקתהה
רביירדה לש ותרדגה ךות בשחמה י"ע הרמוחה יוהיזו ומצע סיטרכה תנקתה בלש.1
!!!דבלב ןרציה י"ע קפוסמה
סיטרכב שומיש :ןוגכ תורדגה רפסמ לבקנ סיטרכ לכב םדומכ שומישל סיטרכה תרדגה.2
ןגייחבש אדוול בושח ,ןכל ,128K ו 64K תוריהמל ISDN םדומכו יגולנא םדומכ ,סקפכ
.הנוכנה הרדגהה תאצמ
נ

םיסיטרכה בורל ףתושמה
. ךומנה רפסמה םע תמויסה ילעב ולא תא ( םייק םא ) רוחבל שי םדומ תורדגה רפסמ ואצמנ ןגייחב םא
.(םיפסונ םינקתה תפסוהב קר רידגנש) TJ line 2 אלו תועצמאב רשקתמב TJ line1 :אמגודל


יללכ

. סיטרכה לש האלמ הנקתהב ךרוצ שי ,שדחמ סודניו תנקתה לכב 1

.הלעמו 2 םויטנפ םימאות םניאש תומיוסמ תורדסמ םינשי םיסיטרכ םנשי 2

.םיינוציח םיסיטרכב קר שמתשהל ץלמומ שוטניקמו םיאשינ םיבשחמל 3

ISDN ב סקפ

.סקפ תנכות ללוכה ידיס םע קר תונקל יאדכ PCI ץירפ גוסמ םדומ 4

סקפ טפוסורקימ םע סקפ חולשל תורשפא ןיא םינשי םיסיטרכל 5
. הלעמו Win fax9 םע דובעל סקפ תנכות

95 סודניוב קר תדבוע סקפ RVS תנכות 6
.EXCHANGEל רושיק הכירצמ

סקפ תנכות ללוכ אוהש סיטרכה תיינקב אדוול יאדכ 7
.(דבלב ידיסב) ןרציה י"ע תפרוצמה

תולקת

סיטרכה תא איצוהל ץלמומ ,תחלצומ אל הנקתה לש הרקמב 8
(למשחה עקשמ בשחמה קותינ רחאל)
םיללכל םאתהב ןיקתהללו בוש וסינכהלו
(קודם להוצאתו יש למחוק הגדרות קודמות).

ומצעב סיטרכ ההזמ וניא 95-98 סודניו 9
.ןרציה י"ע ףרוצמה רביירדה םע וניקתהל שיו


ןאכ י/צחל םיפסונ םירמאמל

©תורומש תויוכזה לכ
הידמו גוס לכמ ירחסמ שומיש עצבלו קיתעהל/ םלצל ןיא
. רתאה לעבמ שארמו בתכב רושיא אלל

ISDN isdn tecnology telephon digital network / iSDN modem